Invitasjon årsmøte

Invitasjon årsmøte

Invitajson til årsmøte

Invitasjon til ordinært årsmøte

i Asker Tennisklubb

mandag 19. mars 2018 kl 18.30

i tennishallen

 

I henhold til §12 i klubbens vedtekter skal årsmøtet behandle:

 

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.
 6. Behandle innkomne forslag og saker – Forslag må vara sendt styret senest 2 uker for årsmøte til oystein.risan@norsketog.no.
 7. Fastsette medlemskontingent for 2019 på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.
 8. Vedta klubbens budsjett.
 1. Behandle klubbens organisasjonsplan.
 2. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere klubbens regnskap.
 3. Foreta følgende valg:
 4. Leder og nestleder (ikke på valg)
 5. 3 styremedlemer og 1 varamedlem (2 styremedlemer og 1 varamedlem på valg).
 6. Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
 7. Kontrollkomité med minst to medlemmer.
 8. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
 9. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

 

Øvrige papirer vil gjøres tilgjengelige for avhenting i hallens resepsjon samt nedlasting fra våre nettsider senest 1 uke i forveien av årsmøte.

 

Etter avslutning av årsmøtet inviterer styret til hyggelig samvær med ost og vin.

 

 

Asker februar 2018

Styret i Asker tennisklubb

Øystein Risan (leder), Bent Wettre-Johnsen, Connie O’Neill Kormeseth, Rigmor Øverkil, Guy Lorenzini, Elin H. Anthonisen