Årsmøte for 2018

Årsmøte for 2018


Invitasjon til ordinært årsmøte
i Asker Tennisklubb

onsdag 20. mars 2019 kl 19 i tennishallen

Vi inviterer til årsmøte i tennishallen onsdag 20. mars 2019 kl. 19.

I henhold til §12 i klubbens vedtekter skal årsmøtet behandle:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.
 6. Behandle innkomne forslag og saker – Forslag må vara sendt styret senest 2 uker for årsmøte til oystein.risan@norsketog.no.
 7. Fastsette medlemskontingent for 2020 på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.
 8. Vedta klubbens budsjett.
 9. Behandle klubbens organisasjonsplan.
 10. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere klubbens regnskap.
 11. Foreta følgende valg:
 1. Leder og nestleder (begge på valg)
 2. 3 styremedlemer og 1 varamedlem (1 styremedlem og 1 varamedlem på valg).
 3. Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
 4. Kontrollkomité med minst to medlemmer.
 5. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
 6. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Øvrige papirer vil gjøres tilgjengelige for avhenting i hallens resepsjon samt nedlasting fra våre nettsider senest 1 uke i forveien av årsmøte.

Etter avslutning av årsmøtet inviterer styret til hyggelig samvær med ost og vin.

Asker februar 2019

Styret i Asker tennisklubb
Øystein Risan (leder), Bent Wettre-Johnsen, Connie O’Neill Kormeseth, Rigmor Øverkil, Guy Lorenzini, Elin H. Anthonisen