Årsmöte 25/3 kl 20 på Microsoft Teams

Årsmöte 25/3 kl 20 på Microsoft Teams

Invitajsonen kan lastes ned her i pdf format

Invitasjon til ordinært årsmøte

i Asker Tennisklubb

torsdag 25. mars 2021 kl 20

digitalt på Microsoft Teams

     

Vi inviterer til årsmøte i tennishallen torsdag 25. mars 2021 kl. 20. Pga reglene angående smittevern, kommer vi sette opp årsmötet digitalt med Microsoft Teams. Klick på denna linken for å ansluta:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abb7fce4c1bd84af6bdaf8084a8b5b95f%40thread.tacv2/1612996703700?context=%7b%22Tid%22%3a%225ed26ee6-6d08-4bac-a545-bbac586bf4b3%22%2c%22Oid%22%3a%22b992a6ae-de99-4d9d-bd13-3f912748b696%22%7d

 

I henhold til §16 i klubbens vedtekter skal årsmøtet behandle:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent(er).
 3. Velge protokollfører(e).
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle idrettslagets årsberetning.
 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.
 10. Behandle forslag og saker – Forslag må vara sendt styret senest 2 uker for årsmøte til risan@norsketog.no.
 11. Fastsette medlemskontingent for 2022 på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
 12. Vedta idrettslagets budsjett.
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 14. Foreta følgende valg:
 15. a) Styre med leder, nestleder, 3 styremedlem(mer) og 1 varamedlem(mer). Styreleder & 1 styremedlem & 1 varamedlem er på valg
 16. b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem(mer).
 17. c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
 18. d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
 19. e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.
 20. f) Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere klubbens regnskap.

 

Etter avslutning av årsmøtet vil det i år ikke bli noe mat & drikke da mötet vill vara digitalt.

   

Øvrige papirer vil gjøres tilgjengelige for avhenting i hallens resepsjon samt nedlasting fra våre nettsider senest 1 uke i forveien av årsmøte.

 

Asker februar 2021

Styret i Asker tennisklubb

 

Øystein Risan (leder), Connie O’Neill Kormeseth (nestleder), Guy Lorenzini, Christine Munch-Finne, Terje Søhoel, Marit Repp (vara)